අවසන් තරගයේ ජයත් ඕස්ට්‍රේලියාවට

  තරග 4-1 ක් ලෙස එක්දින තරගාවලියේ ජය ඕස්ට්‍රේලියාවට…

 

 

තරගයේ වීරයා ඩේවිඩ් වෝනර්… තරගාවලියේ වීරයා ජෝජ් බේලි.

 

ඕස්ට්‍රේලියාවට කඩුලු 5 ක ජයක්…

 

ඕවර 43 කදී 199/5 (ජේම්ස් ෆෝක්නර් නොදැවී 08, ජෝන් හේස්ටින් නොදැවී 08, ධනංජය ද සිල්වා 7-0-35-2)

 

                 

 

43 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 42 කදී 190/5 (ජේම්ස් ෆෝක්නර් 07, ජෝන් හේස්ටින් 00, ධනංජය ද සිල්වා 6-0-33-0)

 

                 

 

42 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අමිල අපොන්සු පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජේම්ස් ෆෝක්නර් සුදානම්.

 

ඕවර 41 කදී 189/5 (ජේම්ස් ෆෝක්නර් 06, ජෝන් හේස්ටින් 00, ධනංජය ද සිල්වා 6-0-26-2)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ජෝන් හේස්ටින් පිටියට පිවිසෙයි.

 

ධනංජය ද සිල්වාගේ පන්දුවක් හමුවේ ඔහු අතටම උඩ පන්දුවක් දෙමින් ඩේවිඩ් වෝනර් ලකුණු 106 කට දැවී යයි.

 

41 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 40 කදී 187/4 (ඩේවිඩ් වෝනර් 103, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 05, සචිත් පතිරණ 10-0-36-0)

 

                   

 

40 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජේම්ස් ෆෝක්නර් සුදානම්.

 

ඕවර 39 කදී 182/4 (ඩේවිඩ් වෝනර් 104, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 02, ධනංජය ද සිල්වා 5-0-24-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ජේම්ස් ෆෝක්නර් පිටියට පිවිසෙයි.

 

ධනංජය ද සිල්වාගේ පන්දුවක් හමුවේ සුරංග ලක්මාල් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ට්‍රේවිස් හෙඩ් ලකුණු 13 කට දැවී යයි.

 

39 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 38 කදී 179/3 (ඩේවිඩ් වෝනර් 103, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 13, සචිත් පතිරණ 9-0-31-0)

 

                 

 

38 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ට්‍රේවිස් හෙඩ් සුදානම්.

 

ඕවර 37 කදී 176/3 (ඩේවිඩ් වෝනර් 103, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 10, ධනංජය ද සිල්වා 4-0-21-0)

 

                 

 

37 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 36 කදී 170/3 (ඩේවිඩ් වෝනර් 102, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 05, සචිත් පතිරණ 8-0-28-0)

 

                 

 

36 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 35 කදී 165/3 (ඩේවිඩ් වෝනර් 100, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 04, ධනංජය ද සිල්වා 3-0-15-0)

 

                 

 

පන්දු 111 කදී හතරේ පහර 9 ක් සමගින් ඩේවිඩ් වෝනර් සිය ශතකය සම්පූර්ණ කරයි.

 

35 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 34 කදී 162/3 (ඩේවිඩ් වෝනර් 98, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 03, සචිත් පතිරණ 7-0-25-0)

 

                 

 

34 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ට්‍රේවිස් හෙඩ් සුදානම්.

 

ඕවර 33 කදී 158/3 (ඩේවිඩ් වෝනර් 96, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 01, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 10-1-51-3)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ට්‍රේවිස් හෙඩ් පිටියට පිවිසෙයි.

 

ඩිල්රුවන් පෙරේරාගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවෙමින් ජෝජ් බේලි ලකුණු 44 කට දැවී යයි.

 

33 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 32 කදී 155/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 95, ජෝර්ජ් බේලී 43, සචිත් පතිරණ 6-0-21-0)

 

                

 

32 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 31 කදී 154/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 95, ජෝර්ජ් බේලී 42, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 9-1-48-2)

 

                 

 

31 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 30 කදී 144/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 87, ජෝර්ජ් බේලී 40, සචිත් පතිරණ 5-0-20-0)

 

                  

 

30 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 29 කදී 141/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 85, ජෝර්ජ් බේලී 39, සුරංග ලක්මාල් 8-1-30-0)

 

                

 

29 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 28 කදී 134/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 78, ජෝර්ජ් බේලී 39, අමිල අපොන්සු 5-0-32-0)

 

                

 

28 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 27 කදී 125/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 75, ජෝර්ජ් බේලී 33, සුරංග ලක්මාල් 7-1-23-0)

 

                

 

27 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 26 කදී 118/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 69, ජෝර්ජ් බේලී 32, අමිල අපොන්සු 4-0-23-0)

 

                

 

26 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අමිල අපොන්සු පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 25 කදී 113/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 65, ජෝර්ජ් බේලී 31, ධනංජය ද සිල්වා 2-0-12-0)

 

                    

 

25 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා  ධනංජය ද සිල්වා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 24 කදී 105/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 59, ජෝර්ජ් බේලී 29, අමිල අපොන්සු 3-0-18-0)

 

                

 

පන්දු 72 කදී හතරේ පහර 3 ක් සමගින් ඩේවිඩ් වෝනර් සිය අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරයි.

 

24 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අමිල අපොන්සු පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 23 කදී 93/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 48, ජෝර්ජ් බේලී 28, ධනංජය ද සිල්වා 1-0-04-0)

 

                    

 

23 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ධනංජය ද සිල්වා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 22 කදී 89/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 47, ජෝර්ජ් බේලී 25, අමිල අපොන්සු 2-0-06-0)

 

                    

 

22 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අමිල අපොන්සු පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 21 කදී 84/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 43, ජෝර්ජ් බේලී 24, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 8-1-38-2)

 

                            

 

21 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 20 කදී 78/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 38, ජෝර්ජ් බේලී 23, අමිල අපොන්සු 1-0-01-0)

 

                            

 

20 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක අමිල අපොන්සු කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 19 කදී 77/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 37, ජෝර්ජ් බේලී 23, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 7-1-32-2)

 

                           

 

19 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 18 කදී 68/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 33, ජෝර්ජ් බේලී 21, සචිත් පතිරණ 4-0-17-0)

 

                        

 

18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 17 කදී 63/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 30, ජෝර්ජ් බේලී 19, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 6-1-23-2)

 

                        

 

17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 16 කදී 59/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 27, ජෝර්ජ් බේලී 18, සචිත් පතිරණ 2-0-12-0)

 

                        

 

16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 15 කදී 56/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 26, ජෝර්ජ් බේලී 17, දසුන් ශානක 2-0-10-0)

 

                        

 

15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දසුන් ශානක පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 14 කදී 47/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 24, ජෝර්ජ් බේලී 10, සචිත් පතිරණ 2-0-10-0)

 

                        

 

14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 13 කදී 44/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 23, ජෝර්ජ් බේලී 09, දසුන් ශානක 1-0-01-0)

 

                        

 

13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක දසුන් ශානක කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 12 කදී 43/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 22, ජෝර්ජ් බේලී 09, සචිත් පතිරණ 1-0-07-0)

 

                        

 

12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක සචිත් පතිරණ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 11 කදී 36/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 19, ජෝර්ජ් බේලී 05, සුරංග ලක්මාල් 6-1-17-0)

 

                        

 

11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 10 කදී 31/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 17, ජෝර්ජ් බේලී 03, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 5-1-19-2)

 

                    

 

10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 9 කදී 31/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 17, ජෝර්ජ් බේලී 03, සුරංග ලක්මාල් 5-1-12-0)

 

                    

 

නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 8 කදී 31/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 17, ජෝර්ජ් බේලී 03, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 4-0-19-2)

 

                 

 

අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 7 කදී 29/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 16, ජෝර්ජ් බේලී 02, සුරංග ලක්මාල් 4-0-12-0)

 

                    

 

හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ජෝජ් බේලි සුදානම්.

 

ඕවර 6 කදී 26/2 (ඩේවිඩ් වෝනර් 15, ජෝර්ජ් බේලී 01, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 3-0-17-2)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ජෝජ් බේලි පිටියට පිවිසෙයි.

 

ඩිල්රුවන් පෙරේරාගේ පන්දුවක් හමුවේ ධනුෂ්ක ගුණතිලක අතට උඩපන්දුවක් දෙමින්උස්මාන් කවාජා ලකුණු 6 කට දැවී යයි.

 

හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 5 කදී 16/1 (ඩේවිඩ් වෝනර් 11, උස්මාන් කවාජා 01, සුරංග ලක්මාල් 3-0-09-0)

 

                 

 

පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕවර 4 කදී 13/1 (ඩේවිඩ් වෝනර් 01, උස්මාන් කවාජා 01, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 2-0-07-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා උස්මාන් කවාජා පිටියට පිවිසෙයි.

 

ඩිල්රුවන් පෙරේරාගේ පන්දුවක් හමුවේ කුසල් ජනිත් අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් මැතිව් වේඩ් ලකුණු 3 කට දැවී යයි.

 

සිව්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට මැතිව් වේඩ් සුදානම්.

 

ඕවර 3 කදී 11/0 (ඩේවිඩ් වෝනර් 07, මැතිව් වේඩ් 03, සුරංග ලක්මාල් 2-0-06-0)

 

                 

 

තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට මැතිව් වේඩ් සුදානම්.

 

ඕවර 2 කදී 8/0 (ඩේවිඩ් වෝනර් 05, මැතිව් වේඩ් 02, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 1-0-05-0)

 

                 

 

දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඩිල්රුවන් පෙරේරා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට මැතිව් වේඩ් සුදානම්.

 

ඕවර 1 කදී 3/0 (ඩේවිඩ් වෝනර් 01, මැතිව් වේඩ් 01, සුරංග ලක්මාල් 1-0-03-0)

 

                 

 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පන්දුයවන්නා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක සුරංග ලක්මාල්. පන්දුව පිළිගැනීමට ඩේවිඩ් වෝනර් සුදානම්.

 

ඕස්ට්‍රේලියානු ඉනිම ආරම්භ කිරීම සඳහා ඩේවිඩ් වෝනර් සමගින් මැතිව් වේඩ් පිටියට පිවිසෙති.

 

ඕස්ට්‍රේලියාවට ලකුණු 196 ක ඉලක්කයක්..

 

ඕවර 40.2 කදී 195/10 (අමිල අපොන්සු 00, ස්කොට් බෝලන්ඩ් 6.2-0-28-1)

 

    

 

ස්කොට් බෝලන්ඩ්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ජේම්ස් ෆෝක්නර් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් සචිත් පතිරණ ලකුණු 32 කට දැවී යයි.

 

41 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ස්කොට් බෝලන්ඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට සචිත් පතිරණ සුදානම්.

 

ඕවර 40 කදී 195/9 (සචිත් පතිරණ 32, අමිල අපොන්සු 00, මිචෙල් ස්ටාක් 9-0-40-3)

 

                  

 

40 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට සචිත් පතිරණ සුදානම්.

 

ඕවර 39 කදී 189/9 (සචිත් පතිරණ 27, අමිල අපොන්සු 00, ස්කොට් බෝලන්ඩ් 6-0-28-0)

 

               

 

39 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ස්කොට් බෝලන්ඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට සචිත් පතිරණ සුදානම්.

 

ඕවර 38 කදී 184/9 (සචිත් පතිරණ 22, අමිල අපොන්සු 00, මිචෙල් ස්ටාක් 8-0-34-3)

 

                

 

මිචෙල් ස්ටාක්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් සුරංග ලක්මාල් ලකුණු නොළබා දැවී යයි.

 

මිචෙල් ස්ටාක්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ඩිල්රුවන් පෙරේරා ලකුණු 5 කට දැවී යයි.

 

38 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට සචිත් පතිරණ සුදානම්.

 

ඕවර 37 කදී 182/7 (සචිත් පතිරණ 21, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 05, ඇඩම් සම්පා 6-0-43-2)

 

            

 

37 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඇඩම් සම්පා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට සචිත් පතිරණ සුදානම්.

 

ඕවර 36 කදී 173/7 (සචිත් පතිරණ 12, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 05, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 7-0-30-1)

 

               

 

36 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජේම්ස් ෆෝක්නර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට සචිත් පතිරණ සුදානම්.

 

ඕවර 35 කදී 169/7 (සචිත් පතිරණ 09, ඩිල්රුවන් පෙරේරා 04, ඇඩම් සම්පා 5-0-34-2)

 

               

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඩිල්රුවන් පෙරේරා පිටියට පැමිණෙයි.

 

ඇඩම් සම්පාගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් දසුන් ශානක ලකුණු 13 කට දැවී යයි.

 

35 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඇඩම් සම්පා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දසුන් ශානක සුදානම්.

 

ඕවර 34 කදී 162/6 (දසුන් ශානක 12, සචිත් පතිරණ 09, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 6-0-26-1)

 

             

 

34 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජේම්ස් ෆෝක්නර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දසුන් ශානක සුදානම්.

 

ඕවර 33 කදී 155/6 (දසුන් ශානක 10, සචිත් පතිරණ 04, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 5-0-22-2)

 

             

 

33 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ට්‍රේවිස් හෙඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දසුන් ශානක සුදානම්.

 

ඕවර 32 කදී 146/6 (දසුන් ශානක 05, සචිත් පතිරණ 00, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 5-0-19-1)

 

             

 

32 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජේම්ස් ෆෝක්නර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දසුන් ශානක සුදානම්.

 

ඕවර 31 කදී 145/6 (දසුන් ශානක 04, සචිත් පතිරණ 00, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 4-0-13-2)

 

             

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සචිත් පතිරණ පිටියට පැමිණෙයි.

 

ට්‍රේවිස් හෙඩ්ගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවෙමින් කුසල් පෙරේරා ලකුණු 14 කට දැවී යයි.

 

31 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ට්‍රේවිස් හෙඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් පෙරේරා සුදානම්.

 

ඕවර 30 කදී 141/5 (කුසල් පෙරේරා 10, දසුන් ශානක 04, මිචෙල් ස්ටාක් 7-0-32-1)

 

               

 

30 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් පෙරේරා සුදානම්.

 

ඕවර 29 කදී 138/5 (කුසල් පෙරේරා 03, දසුන් ශානක 09, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 3-0-09-1)

 

             

 

29 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ට්‍රේවිස් හෙඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දසුන් ශානක සුදානම්.

 

ඕවර 28 කදී 134/5 (කුසල් පෙරේරා 08, දසුන් ශානක 00, මිචෙල් ස්ටාක් 6-0-30-1)

 

               

 

28 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් පෙරේරා සුදානම්.

 

ඕවර 27 කදී 129/5 (කුසල් පෙරේරා 04, දසුන් ශානක 00, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 2-0-05-1)

 

             

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා දසුන් ශානක පිටියට පැමිණෙයි.

 

ට්‍රේවිස් හෙඩ්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ඇඩම් සම්පා අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් උපුල් තරංග ලකුණු 15 කට දැවි යයි.

 

27 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ට්‍රේවිස් හෙඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සුදානම්.

 

ඕවර 26 කදී 127/4 (උපුල් තරංග 14, කුසල් පෙරේරා 03, ජෝන් හෙස්ටින් 7-1-30-1)

 

              

 

26 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෝන් හෙස්ටින් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සුදානම්.

 

ඕවර 25 කදී 124/4 (උපුල් තරංග 11, කුසල් පෙරේරා 03, ට්‍රේවිස් හෙඩ් 1-0-03-0)

 

              

 

25 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ට්‍රේවිස් හෙඩ් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සුදානම්.

 

ඕවර 24 කදී 121/4 (උපුල් තරංග 11, කුසල් පෙරේරා 00, ජෝන් හෙස්ටින් 6-1-27-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා කුසල් පෙරේරා පිටියට පැමිණෙයි.

 

ජෝන් හෙස්ටින්ගේ පන්දුවක් හමුවේ මැතිව් වේඩ් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 33 කට දැවි යයි.

 

24 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෝන් හෙස්ටින් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සුදානම්.

 

ඕවර 23 කදී 120/3 (කුසල් මෙන්ඩිස් 33, උපුල් තරංග 10, ස්කොට් බෝලන්ඩ් 5-0-23-0)

 

              

 

23 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ස්කොට් බෝලන්ඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සුදානම්.

 

ඕවර 22 කදී 118/3 (කුසල් මෙන්ඩිස් 32, උපුල් තරංග 09, ජෝන් හෙස්ටින් 5-1-26-0)

 

              

 

22 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෝන් හෙස්ටින් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සුදානම්.

 

ඕවර 21 කදී 113/3 (කුසල් මෙන්ඩිස් 27, උපුල් තරංග 06, ස්කොට් බෝලන්ඩ් 4-0-21-0)

 

              

 

21 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ස්කොට් බෝලන්ඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට කුසල් මෙන්ඩිස් සුදානම්.

 

ඕවර 20 කදී 108/3 (කුසල් මෙන්ඩිස් 22, උපුල් තරංග 09, ජෝන් හෙස්ටින් 4-1-21-0)

 

              

 

20 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෝන් හෙස්ටින් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සුදානම්.

 

ඕවර 19 කදී 104/3 (කුසල් මෙන්ඩිස් 21, උපුල් තරංග 06, ඇඩම් සම්පා 4-0-27-1)

 

              

 

19 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඇඩම් සම්පා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සුදානම්.

 

ඕවර 18 කදී 91/3 (කුසල් මෙන්ඩිස් 10, උපුල් තරංග 04, මිචෙල් ස්ටාර්ක් 5-0-25-1)

 

               

 

18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස්
සුදානම්.

 

ඕවර 17 කදී 87/2 (කුසල් මෙන්ඩිස් 06, උපුල් තරංග 04, ඇඩම් සම්පා 3-0-14-1)

 

              

 

17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඇඩම් සම්පා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීමට උපුල් තරංග සුදානම්.

 

ඕවර 16 කදී 83/3 (කුසල් මෙන්ඩිස් 05, උපුල් තරංග 01, මිචෙල් ස්ටාර්ක් 4-0-21-1)

 

               

 

පන්දු නවයක් ඇතුළත කඩුලු තුනක් දැවී යෑමෙන් ශ්‍රි ලංකා පිල අමාරුවේ වැටෙයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා උපුල් තරංග පිටියට පැමි‍ණෙයි.

 

මිචෙල් ස්ටාක්ගේ පන්දුවක් හමුවේ මැතිව් වේඩ් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් දිනේෂ් චන්දිමාල් එක ලකුණකට දැවි යයි.

 

16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා දිනේෂ් චන්දිමාල් සුදානම්.

 

ඕවර 15 කදී 78/2 (කුසල් මෙන්ඩිස් 01, දිනේෂ් චන්දිමාල් 01, ඇඩම් සම්පා 2-0-09-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා දිනේෂ් චන්දිමාල් පිටියට පැමිණෙයි.

 

ඇඩම් සම්පාගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ධනුෂ්ක ගුණතිලක ලකුණු 39 කට දැවී යයි.

 

15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පා දග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ඇඩම් සම්පා කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දනුෂ්ක ගුණතිලක සුදානම්.

 

ඕවර 14 කදී 73/1 (ධනංජය ද සිල්වා 34, කුසල් මෙන්ඩිස් 00, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 4-0-18-1)

 

                

 

පන්දුවට පහර දීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් පිටියට පැමිණෙයි.

 

ජේම්ස් ෆෝක්නර්ගේ පන්දුවක් හමුවේ මිචෙල් ස්ටාර්කට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ධනංජය සිල්වා ලකුණු 34 කට දැවී යයි.

 

14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජේම්ස් ‍‍ෆොක්නර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්.

 

ඕවර 13 කදී 72/0 (ධනංජය ද සිල්වා 34, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 35, ඇඩම් සම්පා 1-0-17-0)

 

              

 

13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පා දග පන්දු යවන ඇඩම් සම්පා කැදවයි. පන්දුව පිළිගැනීමට දනුෂ්ක ගුණතිලක සුදානම්.

 

ඕවර 12 කදී 67/0 (ධනංජය ද සිල්වා 32, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 32, ජේම්ස් ‍‍ෆොක්නර් 3-0-17-0)

 

              

 

12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජේම්ස් ‍‍ෆොක්නර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්.

 

ඕවර 11 කදී 64/0 (ධනංජය ද සිල්වා 31, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 30, ස්කොට් බෝලන්ඩ් 3-0-16-0)

 

              

 

11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ස්කොට් බෝලන්ඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.

 

ඕවර 10 කදී 57/0 (ධනංජය ද සිල්වා 29, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 25, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 2-0-13-0)

 

                

 

10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජේම්ස් ‍‍ෆොක්නර් පැමිණයෙි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්.

 

ඕවර 9 කදී 49/0 (ධනංජය ද සිල්වා 27, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 20, ස්කොට් බෝලන්ඩ් 2-0-10-0)

 

              

 

නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ස්කොට් බෝලන්ඩ් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.

 

ඕවර 8 කදී 43/0 (ධනංජය ද සිල්වා 22, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 19, ජේම්ස් ෆෝක්නර් 1-0-05-0)

 

               

 

අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ජේම්ස් ‍‍ෆොක්නර් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.

 

ඕවර 7 කදී 38/0 (ධනංජය ද සිල්වා 17, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 19, ස්කොට් බෝලන්ඩ් 1-0-04-0)

 

              

 

හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ස්කොට් බෝලන්ඩ් කැඳවයි.  පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්.

 

ඕවර 6 කදී 34/0 (ධනංජය ද සිල්වා 16, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 16, ජොන් හෙස්ටින් 3-1-17-0)

 

               

 

හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෝන් හෙස්ටින් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්.

 

ඕවර 5 කදී 25/0 (ධනංජය ද සිල්වා 15, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 08, මිචෙල් ස්ටාක් 3-0-16-0)

 

               

 

පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.

 

ඕවර 4 කදී 13/0 (ධනංජය ද සිල්වා 05, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 07, ජොන් හෙස්ටින් 2-1-08-0)

 

               

 

සිවුවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෝන් හෙස්ටින් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්.

 

ඕවර 3 කදී 5/0 (ධනංජය ද සිල්වා 04, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 00, මිචෙල් ස්ටාක් 2-0-05-0)

 

                 

 

තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිචෙල් ස්ටාක් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.

 

ඕවර 2 කදී 4/0 (ධනංජය ද සිල්වා 04, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 00, ජොන් හෙස්ටින් 1-1-00-0)

 

               

 

දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ජෝන් හෙස්ටින් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනුෂ්ක ගුණතිලක සූදානම්.

 

ඕවර 1 කදී 4/0 (ධනංජය ද සිල්වා 04, ධනුෂ්ක ගුණතිලක 00, මිචෙල් ස්ටාක් 1-0-04-0)

 

               

 

ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායමේ ආරම්භක පන්දු යවන්නා වමතින් වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක මිචෙල් ස්ටාක්. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.

 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් ලෙස ධනංජය ද සිල්වා සමගින් ධනුෂ්ක ගුණතිලක පිටියට පිවිසෙති.

 

සිව්වැනි එක්දින තරගයට සහභාගි වූ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු, ඇන්ජලෝ පෙරේරා සහ තිසර පෙරේරා වෙනුවෙට උපුල් තරංග, දසුන් ශානක, ධනුෂ්ක ගුණතිලක සහ සුරංල ලක්මාල් මෙම තරගය සඳහා කණ්ඩායමට කැඳවා සිටිති.

 

කාසියේ වාසිය දිනාගත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායක දිනේෂ් චන්දිමාල් පළමුවෙන් පන්දුවට පහරදීමට තීරණය කරයි.

 

ඕස්ට්‍රේලියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර මහනුවර පල්ලෙකැලේ ජත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන අවසන් එක්දින ක්‍රිකට් තරගය ආරම්භ වීම සඳහා සියල්ල සූදානම්.


 

  

ඩේවිඩ් වෝනර් ඕස්ට්‍රේලියාවට ජය ගෙනෙයි

ඩේවිඩ් වෝනර්ගේ විශිෂ්ට පිතිහරඹය හමුවේ පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැති පස්වන සහ අවසාන එක්දින තරගයෙන් ශ්‍රී ලංකා පිලට එරෙහිව කඩුලු පහක ජයක් මෙන්ම තරගාවලියද 4-1 ක් ලෙස ජයගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියා පිල සමත්විය.

ඬේවිඞ් වෝනර් සහ ට්‍රැවිස් හෙඞ් දවාගැනීමට ධනංජය ද සිල්වා සමත්වුවද තරගයේ ජයමාවත සකසා ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියානුවන් ඒ වනවිට සමත්වී හමාරය.

සිව්වැනි කඩුල්ල සදහා ලකුණු 132 ක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීමට ඬේවිඞ් වෝනර් සහ ජෝර්ජ් බේලී සමත්වූ අතර ඬේවිඞ් වෝනර් සිය හත්වන එක්දින ශතකය පන්දු 111 කදී රැස්කළ අතර එයට හතරේ පහර නවයක් ඇතුළත්විය.

ශ්‍රී ලංකාව 
ධනංජය ද සිල්වා – ඇ. ස්ටාක් ප. ෆෝක්නර්   34
ධනුෂ්ක ගුණතිලක – ප. සම්පා   39
කුසල් මෙන්ඩිස් – ඇ. වේඩ් ප. හාස්ටිංග්ස්    33
දිනේෂ් චන්දිමාල් – ඇ. වේඩ් ප. ස්ටාක්  1
උපුල් තරංග – ඇ. සම්පා ප. හෙඩ්   15
කුසල් පෙරේරා – ක.මු.කළා ප. හෙඩ්    14
දසුන් ශානක – ප. සම්පා   13
සචිත් පතිරණ – ඇ. ෆෝක්නර් ප. බෝලන්ඩ්  32
ඩිල්රුවන් පෙරේරා – ප. ස්ටාක්  5
සුරංග ලක්මාල් – ප. ස්ටාක්  0
අමිල අපෝන්සු – නොදැවී  0
අතිරේක (අ-2, ව-6, පා-1) 9
එකතුව ඕවර 40.2 කදී සියලුදෙනා දැවී    195
කඩුලු වැටීම 
1-73 (ධනංජය), 2-77 (ගුණතිලක), 3-78 (චන්දිමාල්), 4-121 (මෙන්ඩිස්), 5-129 (තරංග), 6-145 (කුසල්), 7-165 (දසුන්), 8-184 (දිල්රුවන්), 9-184 (ලක්මාල්), 10-195 (පතිරණ)
පන්දු යැවීම
මිචෙල් ස්ටාක් 9-0-40-3 ව-3, නි-1
ජෝන් හාස්ටිංග්ස් 7-1-30-1  
ස්කොට් බෝලන්ඩ්  6.2-0-28-1  
ජේම්ස් ෆෝක්නර්  7-0-30-1 ව-2
ඇඩම් සම්පා   6-0-43-2 ව-1
ට්‍රැවිස් හෙඩ්     5-0-22-2  
ඕස්ට්‍රේලියාව
ඬේවිඞ් වෝනර් – ඇ. සහ ප. ධනංජය   106
මැතිව් වේඩ් – ඇ. කුසල් ප. ඩිල්රුවන්   3
උස්මන් කවාජා – ඇ. ගුණතිලක ප. ඩිල්රුවන්    6
ජෝර්ජ් බේලි – ක.මු.කළා දිල්රුවන්   44
ට්‍රැවිස් හෙඩි – ඇ. ලක්මාල් ප. ධනංජය   13
ජේම්ස් ෆෝක්නර් – නොදැවී  8
ජෝන් හාස්ටිංග්ස් – නොදැවී  8
අතිරේක (අ-2, ව-7, පා-2) 11
එකතුව ඕවර 43 කදී කඩුලු 5ක්  දැවී     199
කඩුලු වැටීම 
1-11 (වේඩ්), 2-25 (කවාජා), 3-157 (බේලි), 4-179 (හෙඩ්), 5-189 (වෝනර්)
පන්දුවට පහර නොදුන් ක්‍රීඩකයෝ
ඒරන් ෆින්ච්, මිචෙල් ස්ටාක්, ඇඩම් සම්පා, ස්කොට් බෝලන්ඩ් 
පන්දු යැවීම
සුරංග ලක්මාල්  8-1-30-0 ව-3
දිල්රුවන් පෙරේරා  10-1-51-3 ව-1
සචිත් පතිරණ  10-0-36-0 ව-1
දසුන් ශානක  2-0-10-0  
අමිල අපෝන්සු  6-0-33-0  
ධනංජය ද සිල්වා  7-0-35-2  

ලකුණු 44 ක් රැස්කරසිටි ජෝර්ජ් බේලී කඩුල්ල මුවාකිරීමේ වරදට හසුකරගනිමින් දවාගැනීමට ඩිල්රුවන් පෙරේරා සමත්වූ අතර එය ඔහු දවාගත් තෙවැනි කඩුල්ල ලෙස සටහන්විය.

යළිත් අසාර්ථක පිතිහරඹයක නිරතවූ උස්මාන් කවාජා ලකුණු හයකට දවාගැනීමට ඩිල්රුවන් පෙරේරා සමත් වූයේය.

අබාධයක් හේතුවෙන් ඬේවිඞ් වෝනර් සමගින් ඉනිම ඇරඹීමට ඒරන් ෆින්ච් නොපැමිණි අතර උසස්වීමක් ලැබූ මැතිව් වේඞ් ඉනිම ඇරඹුවද වැඩිවේලාවක් කඩුල්ලේ රැදීසිටීමට හැකියාවක් නොලැබුණි. ඩිල්රුවන් පෙරේරා යැවු පන්දුවකට මැතිව් වේඞ් ස්විප් පහරක් එල්ල කළ අතර කඩුලු රකින කුසල් ජනිත් උඩපන්දුවක් ලෙස රැකගත්තේ යැයි ඉල්ලීමක් කලද විනිසුරු විසින් එය ප්‍රතික්ෂේප කළේය. චන්දිමාල් විසින් විතිව් අවස්ථාව ඉල්ලාසිටි අතර තෙවන විනිසුරු විසින් එය දැවී යාමක් ලෙස නම් කිරීමෙන් මැතිව් වේඞ්ගේ ඉනිම අවසන්විය.

ඬේවිඞ් වෝනර් තරගයේ වීරයා සම්මානය දිනාගත් අතර ජෝර්ජ් බේලී තරගාවලියේ වීරයාට හිමි සම්මානය දිනාගැනීමට සමත්විය.

ශ්‍රී ලංකාව පිලට ඕවර 40.2 කදී සියලුදෙනා දැවී රැස්කිරීමට හැකිවූයේ ලකුණු 195 ක් පමණී. ආරම්භක පිතිකරුවන් හොද ආරම්භයක් ලබාදුන්නද මැදපෙළ පිතිකරුවන් යළ යළිත් අසාර්ථකවීම හේතුවෙන් අවසන් කඩුලු හත ලකුණු 74 ක් තුළ දැවීගියේය.

සචිත් පතිරණ තනි සටනක නිරතවෙමින් ශ්‍රී ලංකා ලකුණු පුවරුව ඉහල දැවීමට උත්සහ කළද ඕස්ටේ්‍රලියා පන්දු යවන්නෝ ඊට ඉඩලබා නොදුන්හ.

ට්‍රැවිස් හෙඞ්ගේ පන්දුවකට කඩුල්ල මුවාකිරීමේ වරදට හසුව කුසල් ජනිත් ලකුණු 14 කට දැවීයාමත් සමගින් ශ්‍රී ලංකා පිල දරුණු ඇඳ වැටීමකට ලක්විය. විනිසුරු දැවීයාමක් ලෙස නම්කිරීමත් සමගින් විතිවි ක්‍රමය ඉල්ලා සිටියද එයින් සාර්ථක ප්‍රතිපල නෙලාගැනීමට කුසල් ජනිත් අපොහොසත්විය.

චන්දිමාල්ගේ දැවීයාමෙන් පසු කුසල් මෙන්ඩිස් සමග එක්වූ උපුල් තරංග ශ්‍රී ලංකා ඉනිම ගොඩනගමින් සිව්වන කඩුල්ල සදහා ලකුණු 43 ක් සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වූ අතර ලකුණු 33 ක් ලබාසිටි කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ දැවීයාමත් සමගින් එම සම්බන්ධතාවයත් බිදවැටුණි.

කුසල් මෙන්ඩිස්ගේ කඩුල්ල දවාගැනීමත් සමගින් 2016 වසර තුළ වැඩිම කඩුලු ලබාගත් පන්දු යවන්නන් අතර පෙරමුණ ගැනීමට ජෝන් හේස්ටින්ග් සමත්විය.

 පිට පිට ඕවර දෙකක් තුළ කඩුලු දෙකක් දැවීගොස් ඇති අවස්ථාවේ තම කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගනිමින් තම කණ්ඩායම ඉදිරියට රැගෙන යායුතු වුවද මිචෙල් ස්ටාර්ක්ගේ පිට ඉන්නෙන් ඉවතට ඇදීයන පන්දුවකට පහරක් එල්ල කිරීමට යාමෙන් කඩුලු රකින මැතිව් වේඞ් අතට උඩපන්දුවක් ලබාදීමෙන් දිනේෂ් චන්දිමාල් ලකුණකට දැවී ගියේය.

පසුගිය තරග වලදී ස්ටාර්ක් භීතිකාවෙන් පෙළෙමින් සිටි ආරම්භක පිතිකරුවන් මෙම තරගයේදී සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගනිමින් පළමු කඩුල්ල සදහා ලකුණු 73 ක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වූහ.

තරග ආරම්භයේදී මන්දගාමී ලකුණු රැස්කිරීම නිරතවුවද සුපුරුදු රිද්මයට පැමිණිමට ධනංජය ද සිල්වා සහ ධනුෂ්ක ගුණතිලක සමත්වූහ.

ජේම්ස් ෆෝක්නර්ගේ පන්දුවකට මිචෙල් ස්ටාර්ක් අතට උඩපන්දුවක් ලබාදෙමින් ධනංජය ද සිල්වා ලකුණු 34 කට දැවීගිය අතර තවත් පන්දු හයකදී තුළදි ඇඩම් සම්පාගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ලකුණු 39 ක් රැස්කර සිටි ධනුෂ්ක ගුණතිලක දැවී ගියේය.

සිව්වන තරගයට ක්‍රීඩාකළ ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්, අවිශ්ක ප්‍රනාන්දු, ඇන්ජලෝ පෙරේරා සහ තිසර පෙරේරා වෙනුවට උපුල් තරංග, දසුන් ශානක, ධනුෂ්ක ගුණතිලක සහ සුරංග ලක්මාල් කණ්ඩායමට එක්වෙමින් වෙනස්කම් හතරක් සමගින් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරගයට පිවිසෙන අතර ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම කිසිදු වෙනස්කමක් සිදුකර නොමැත.

 

 

සරසවි ලෝක කුසලාන තරගාවලිය හෙට සිට

විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රිකට් ක්‍රිඩකයින්ගේ දක්ෂතා ජාත්‍යන්තර තලයට ගෙනයෑමේ අරමුණින් රෙඞ්බුල් ආයතනය සංවිධානය කරන විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රිකට් ලෝක ශූරතාවලිය පස්වන වරටත් සැප්තැම්බර් මස 5 වැනිදා සිට 11 වැනිදා දක්වා ශ්‍රි ලංකාවේදී පැවැත්වේ. රටවල් අටක් නියෝජනය කරමින් විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම් අටක් මෙවර තරගාවලිය සදහා සුදුසුකම් ලබා සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාවේ විශ්ව විද්‍යාල අතර පැවැති සුදුසුකම් ලබාගැනීමේ තරගාවලියේ ශූරතාවය දිනාගනිමින් මෙවර විශ්ව විද්‍යාල ලෝක ශූරතාවලිය සදහා සුදුසුකම් ලබාගැනීමට බී.එම්.එස් පෞද්ගලික විශ්ව විද්‍යාලය සමත්විය.

බී.එම්.එස් විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෙවර තරගාවලිය සදහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දසුන් ශානක, නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ ෂෙහාන් ජයසූරිය ක්‍රිඩාකරන බැවින් අනෙක් කණ්ඩායම් වලට එය අභියෝගයක් වනු ඇත.

එංගලන්තය

එසේ වුවත් දසුන් ශානක සහ නිරෝෂන් දික්වැල්ල දෙදෙනා පස්වැනි එක්දින තරගය සඳහා කැඳවා ඇති බැවින් තරගාවලියේ පළමු කොටසේදී ඔවුන් දෙදෙනාට බී. එම්. එස්. කණ්ඩායම නියෝජනය කළ නොහැකි වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව, ඕස්ට්‍රේලියාව, බංගලාදේශය, එංගලන්තය, ඉන්දියාව, පාකිස්තානය, දකුණු අප්‍රිකාව සහ එක්සත් අරාබී එමීර් රාජ්‍යය යන රටවල සහභාගිත්වයෙන් මෙවර විශ්ව විද්‍යාල ක්‍රිකට් ලෝක ශූරතාවලිය පැවැත්වේ.

පසුගිය වසර දෙක (2014- – 2015) තුලදී ලෝක ශූරතාවලිය දෙවරක් ජයගත් දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රිටෝරියා විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායමද පසුගිය වසරේ පැවැති අවසන් තරගයේදී පරාජයට පත්වූ එංගලන්තයේ ලෆ්බරෝ විශ්ව විද්‍යාල කණ්ඩායමද 2013 වසරේදී ශ්‍රි ලංකාවේ පැවැති ලෝක අවසාන මහා තරගාවලියේදී ලෝක ශූරතාවලිය දිනු පූනේ එම්.එම්.සී.සී. විද්‍යාලයද මෙවර තරගාවලියට සහභාගී වෙති.

රෙඞ්බුල් කැම්පස් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අධ්‍යක්ෂක වශයෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙස්ට් පිලේ හිටපු ක්‍රීඩකයකු වන බ්‍රෙන්ඩන් කුරුප්පු මහතා කටයුතු කරයි. තරගාවලිය පිලිබද මෙසේ අදහස් දැක්වමින් කුරුප්පු මහතා මෙසේ පැවසීය.

“2012 වසරේදී ආසියානු තරගාවලිය සහ 2013 ලෝක අවසන් ශූරතාවලියෙන් පසුව නැවත වරක් රෙඞ්බුල් කැම්පස් ක්‍රිකට් ලෝක අවසාන මහා තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීම ගැන අපි ඉතාමත් සතුටින් ඉන්නේ. ලොව පුරා විසිරි සිටින දක්ෂතාවයන්ගෙන් පරිපූර්ණ යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රිඩකයින්ට තම දස්කම් ලොවටම පෙන්වා දීමට ලැබෙන එක්තරා සුවිශේෂී අවස්ථාවක් විදියට මෙම තරගාවලිය හදුන්වා දෙන්න පුලුවන්.

ශ්‍රී ලංකාවේදී අපේ යොවුන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ට එය ඇත්තටම වැදගත් ක්‍රිකට් තරගාවලියක් වුණා. පසුගිය සති කිහිපයේ පැවැති ජාතික ශූරතාවලියේදී අපි දැක්කා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් එයාලගේ විශ්ව විද්‍යාල වෙනුවෙන් කැපවීමෙන් ක්‍රිඩා කළ හැටි”

ඕස්ට්‍රේලියාව

මේ මාසයේදී පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන බී.එම්.එස් කණ්ඩායමේ දසුන් ශානක, නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ ෂෙහාන් ජයසූරිය යන තිදෙනාම ඇතුළත්ව සිටිනවා. මුළු ලකුණු 294 ක් සහ සාමාන්‍ය ලකුණු 147.00 ක දක්ෂතාවයක් පෙන්වු ෂෙහාන් ජයසූරිය ලෝක අවසාන මහා තරගාවලියේදී කැපී පෙනෙන දස්කම් දක්වාවී කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා.

ඒ වගේම ඉන්දියාව, පාකිස්තානය සහ දකුණු අප්‍රිකාව වෘත්තිමය වශයෙන් දක්ෂතා තුලින් තම රට නියෝජනය කරන ක්‍රිඩකයින්. හොදම උදාහරණය ඉන්දිය සහ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් තරගාවලියේ දක්ෂතා අතර කැපී පෙනුණු ලෝකේෂ් රාහුල් ආදීන් ක්‍රීඩා කරනවා. සෑම අවුරුද්දකම එන්න එන්නම මේ තරගාවලියේ ශූරතාවය ලබා ගැනීම ඉතා අපහසු වෙනවා සේම මේ වසරේදී සහභාගී වන කණ්ඩායම් වලට එය ඉතාමත් අපහසු එකක් වෙනවාට සැකයක් නෑ” යයිද කුරුප්පු මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

කාණ්ඩ දෙකක් වශයෙන් මූලික වටයේ තරග මෙම මස 5 වැනිදා සිට 7 වැනිදා දක්වා එස්.එසී.සී. සහ එන්.සී.සී. ක්‍රීඩාංගණවලදී පැවැත්වෙන අතර මෙම මස 10 වැනිදා අර්ධ අවසන් තරගත් 11 වැනිදා  අවසන් මහා තරගයත් ගාල්ල ජාත්‍යන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

මෙම වසරේදී සුවිශේෂීවූ ජවාත්මක පන්දු වාරයක් හදුන්වා දෙන අතර එහිදි පන්දුවට පහර දෙන අවස්ථාවේදී ඒ ඒ කණ්ඩායමට අධිවේගී ඕවර හය අවසානයේදී ඕනෑම අවස්ථාවක ලබාගත හැකි අතර ජවාත්මක පන්දු වාරයේදී ලබාගන්නා සෑම ලකුණක්ම දෙගුණ වන අතර දැවී යන සෑම කඩුල්ලක් සදහාම අනෙක් කණ්ඩායමට ලකුණු 5 ක් හිමිවනු ඇත.


පසුගිය වසරවලදී ජයගත් කණ්ඩායම්

2012 – රිස්වි විශ්ව විද්‍යාලය, ඉන්දියාව (ශ්‍රී ලංකාවේදී – මෙම තරගය තුන්කොන් තරගයකි)
2013 – ඬේවි විශ්ව විද්‍යාලය, ඉන්දියාව (ශ්‍රී ලංකාවේදී)
2014 – ප්‍රිටෝරියා විශ්ව විද්‍යාලය, දකුණු අප්‍රිකාව (එංගලන්තයේදී)
2015 -ප්‍රිටෝරියා විශ්ව විද්‍යාලය, දකුණු අප්‍රිකාව (ඉන්දියාවේදි

 

2016 ලෝක අවසාන තරගාවලියට තරග වදින කණ්ඩායම්

ශ්‍රී ලංකාව – බී.එම්.එස් විශ්ව විද්‍යාලය
ඕස්ට්‍රේලියාව – සිඞ්නි විශ්ව විද්‍යාලය
බංගලාදේශය – ලිබරල් ආර්ට් විශ්ව විද්‍යාලය
එංගලන්තය – ලෆ්බරෝ විශ්ව විද්‍යාලය
ඉන්දියාව – පූනේ එම්.එම්.සී.සී. විශ්ව විද්‍යාලය
පාකිස්තානය – මධ්‍යම පන්ජාබ් විශ්ව විද්‍යාලය
දකුණු අප්‍රිකාව – ප්‍රිටෝරියා විශ්ව විද්‍යාලය
එක්සත් අරාබී එමීර් රාජ්‍යය – හෙරියට් වොට් විශ්ව විද්‍යාලය  

බංගලාදේශය
ඉන්දියාව
පාකිස්තානය
දකුණු අප්‍රිකාව
එක්සත් අරාබී එමීර් රාජ්‍යය

 

ශ්‍රී ලංකාව අත්දැකීම් සොයා යයි

දඟ පන්දු යවන්නන්ගේ උදව්වෙන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව ටෙස්ට් තරගාවලියේදී 3-0 ක ජයක් ලබාගත් නමුත් එක්දින අන්තර්ජාතික තරග වලදීත් ලෝකයේ පළමු වැනි කණ්ඩායම වන ඕස්ට්‍රේලියානුවන් සතුව එක්දින තරග සඳහාම විශේෂඥයෝ සිටිති. ආරම්භක පිතිකරු ඒරන් ෆින්ච්, අංක 4 පිතිකරු ජෝර්ජ් බේලි සහ තුන් ඉරියන් ක්‍රීඩකයකු වන ට්‍රැවිස් හෙඞ් මෙන්ම කඩුලු රකින්නා මැතිව් වේඞ්ද ඒ විශේෂඥයෝ අතර සිටිති.

මේ වන විටත් එක්දින තරගාවලිය 3-1 ක් ලෙසින් පරාජය වී සිටින  ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හෙට (4 වැනිදා) මහනුවර පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන පස්වැනි එක්දින තරගයේදී තරග කිරීමට සිදුවන්නේත් එවන් විශේෂඥයන්ගෙන්  සමන්විත කණ්ඩායමකට එරෙහිවය.

සිවුවැනි එක්දින තරගයේදී නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ආබාධයකට ලක්වීම හේතුවෙන් ඔහුගේ සේවයත් ශ්‍රී ලංකා පිලට අහිමිව ගොස් ඇති බැවින් නායක දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ උරමත ඇත්තේ මහ බරකි. කණ්ඩායමට අත්දැකීම් අවශ්‍ය වන්නේ මෙවන් අවස්ථාවකදීය.

ශතක 13 ක් ද සහිතව එක්දින තරග 187 කදී ලකුණු 5511 ක් ලබා ඇති උපුල් තරංග ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට එක්වන්නේ එබැවිනි.

“අපට ආරම්භක පිතිකරුවන් ලයිස්තුවක්ම ඉන්නවා…මා හිතන්නේ 4 ක් 5 ක් විතර..”

“ඒත් මේ අවස්ථාවේදී අපේ මැද පෙළට අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයකු ඕනෑ. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් මේ තරගයට ක්‍රීඩා කරන්නේ නැති නිසා අංක 5 හෝ 6 ස්ථාන වලට අත්දැකීම් ඇති ක්‍රීඩකයකු ඕනෑ” යයි දිනේෂ් චන්දිමාල් අද සවස පල්ලෙකැලේදී පැවැති පුවත් පත් සාකච්ඡාවකදී පැවසීය.

උපුල් තරංග ගැන එසේ කීවද හෙට තරගයට ක්‍රීඩා කරන 11 දෙනා ගැන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තවමත් තීරණයක් ගෙන නැත. කණ්ඩායමට එක්වන ක්‍රීඩකයන් 11 දෙනා තීරණය කරන්නේ හෙට දහවල් තණතීරුව දෙස බැලීමෙන් පසුව බව චන්දිමාල් කියයි.

“හෙට තරගය ගැන ගොඩාක් අදහස් තියෙනවා. අපි මේ තරගාවලිය හොඳින් අවසන් කරන්න නම් හෙට තරගය දිනන්න ඕනෑ.”

“විශේෂයෙන්ම විස්සයි:20 තරගාවලියට ඉස්සරවෙලා ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා” යයිද චන්දිමාල් පැවසීය.
එක්දින තරගාවලියේ පරාජයත් සමගින්  ශ්‍රී ලංකා පන්දු යවන්නන්ගේ අඩුපාඩු පෙනෙන්නට පටන් ගෙන ඇත.

තිසර පෙරේරා සහ ලක්‍ෂාන් සඳකැන් සංචිතයෙන් ඉවත් කළ තේරීම් කමිටු නිලධාරීහු උපුල් තරංග, නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ දසුන් ශානක පස්වැනි තරගය සඳහා කැඳවූහ. ගෙවී ගිය තරග 4 දී පිතිකරුවන් අසාර්ථක වූ ආකාරය අනුව හෙට තරගයේදී නිරෝෂන් දික්වැල්ලට අවස්ථාවක් ලැබේවි යයි අනුමාන කළ හැක්කේ ජයගත් දෙවැනි එක්දින තරගයේදී හැර කුසල් ජනිත්ගෙන් වැඩි යමක් නොකෙරුණු බැවිනි.

දික්වැල්ල කඩුලු රැකීමේ යෙදුණත් නැතත් කඩුලු රැකීම නායක චන්දිමාල්ට කඩුලු බාරගත හැකිය. එහෙත් සිවුවැනි එක්දින තරගය අවසානයේදී නම් චන්දිමාල් කියා සිටියේ එම තරගයේදී තමන්ට නායකත්වය දැරීමට සිදුවූ බැවින් කඩුලු රැකීමේ අත් ආවරණ කුසල් පෙරේරා අතම තිබෙන්නට හැරිය බවයි.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු සම්බන්ධතාව දිගින් දිගටම හිසරදයක් වෙමින් තිබේ. සිය මංගල එක්දින තරගයේදී අසාර්ථක වූ අවිශ්ක ප්‍රනාන්දුට මෙම තරගයේදීත් අවස්ථාවක් දෙනවාද යන්න කළ විමසීමේදී චන්දිමාල් කියා සිටියේ ඔහු දක්‍ෂ පිතිකරුවකු බවත් වයස 19 න් පහළ ඉතාමත් හොඳ දස්කම් දක්වා ඇති බවත්ය.

එහෙත් අවිශ්කට හෙට තරගයේදී අවස්ථාව ලැබෙන බවක් චන්දිමාල්ගේ ප්‍රකාශයෙන් ගම්‍ය නොවේ.
තේරීම් කමිටු නිතර කියන කතාවක්ද සිහිපත් කළ යුතුව තිබේ.

“එක තරගයකදී අසාර්ථක වුණා කියලා එක පාරටම කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කරන්න බෑ” යයි තේරීම් කමිටු නිලධාරීහු නිතරම කියති. එලෙසම අහසින් පාත්වන ක්‍රීඩකයකු එක තරගයකින්ම සාර්ථක වූ විට ඔහු කණ්ඩායමේ රඳවාගන්නා අවස්ථාද බොහෝ තිබේ.

එම කරුණ සලකා බලන කල්හි අවිශ්ක ප්‍රනාන්දුට අද තරගයේදීත් අවස්ථාවක් දීම අසාධාරණ නොවේ. හිතන්නට ඇති එකම කාරණය නම් තවමත් 18 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයන් වන අවිශ්ක ප්‍රනාන්දු මෙන්ම ළහිරු කුමාර දෙදෙනාම එකවර ජාතික කණ්ඩායමට ඇතුළත් වේද යන්නයි.

එක්දින තරගයකදී තණතීරුවේ දෙපැත්තෙන් නව පන්දු දෙකක් යොදාගන්නා බැවින් එක පන්දුවකින් යැවෙන්නේ ඕවර 25 ක් පමණි. එවන් තත්ත්වයකදී දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් වැඩි යමක් අපේක්‍ෂා කිරීමත් අසීරුය. එක පන්දුවකින් අඩුම තරමේ ඕවර 80 ක් වත් යැවෙන ටෙස්ට් තරගයකදී දඟ පන්දු යවන්නන්ට තරගයේ පාලනය අතට ගත හැකි වූවත් ඕවර 25 ක් පමණක් යැවෙන පන්දුවකින් එවැන්නක් අපේක්‍ෂා කළ නොහැකිය.

ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුකර ඇති ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම හෙට තරගයේදී වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනකු යොදවා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටින අතරම තවමත් 18 හැවිරිදි ළහිරු කුමාරට අවස්ථාවක් ලැබීමේ ඉඩක්ද පවතී. එංගලන්තයේදී එංගලන්ත 19 න් පහළ කණ්ඩායම අමාරුවේ දැමූ ළහිරු කුමාර ශ්‍රී ලංකා එක්දින සංචිතයට එක්වීමෙන් පසුව පුහුණුවීම් වලදී ඉතාමත් හොඳින් පන්දු යවමින් ජෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන්ගේ අවධානය දිනාගත්තේය.

“අපට හොඳ පන්දු යවන්නන් හතර දෙනෙක් ඕනෑ. අපේ පැත්තෙන් පොඩි පොඩි අඩුපාඩු කිහිපයක් අපි දැක්කා. ඒ නිසා විශේෂඥ පන්දු යවන්නන් හතර දෙනෙක් යොදාගන්න ඕනෑ” යයිද චන්දිමාල් කීවේ ඔවුන් හතර දෙනාගෙන් දෙදෙනකු වේග පන්දු යවන්නන් කළ හැකි බැවිනි. දසුන් ශානක කණ්ඩායමට එක්ව සිටින බැවින් එම වේග පන්දු යවන්නන් දෙදෙනාගෙන් අයකුගෙන්ද සාධාරණ ලකුණු සංඛ්‍යාවක් බලාපොරොත්තු විය හැකිය.

දඟ පන්දු යවන්නන් වන ධනංජය ද සිල්වා (පිට දඟ පන්දු) සහ ඇන්ජලෝ පෙරේරාත් (වමතින් පා දඟ පන්දු) පිතිකරුවන් අතර සිටින බැවින් සිවුවැනි තරගයේදී කඩුලු 3 ක් දවාගත් සචිත් පතිරණත් (වමතින් පා දඟ පන්දු) සමග තවත් දඟ පන්දු යවන්නකු කණ්ඩායමට එකතු කරගත හැකිය. එම ස්ථානය ඩිල්රුවන් පෙරේරාට හිමිවන්නේ ඔහු පිට දඟ පන්දු යවන්නකු වන බැවිනි.

පසුගිය තරග කිහිපයේදීම වැඩියමක් කළ නොහැකි වූ සීකුගේ ප්‍රසන්නට තරග කිරීමට සිදුවන්නේ අමිල අපෝන්සු සහ සුරංග ලක්මාල් දෙදෙනා සමගිනි. යම් හෙයකින් වේග පන්දු යවන්නන් තිදෙනකු (දෙපසින් නව පන්දු දෙකක් යොදාගන්නා හෙයින්) යොදා ගැනීමට තීරණය වුවහොත් සුරංග ලක්මාල් ඉදිරියට පැමිණිය හැකි නමුත් තණතීරුව වඩාත් දුඹුරු පැහැයක් ගන්නේ නම් අමිල අපෝන්සුට වඩා සීකුගේ ප්‍රසන්න ඉදිරියට පැමිණීමේ හේතු කිහිපයකි.

එකක් වමතින් දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනකු වන සචිත් පතිරණ සහ ඇන්ජලෝ පෙරේරා කණ්ඩායමේ සිටින බැවිනි. සීක්කුගේ දකුණත් පා දඟ පන්දු යවන්නකු වන අතරම ඔහුගේ පිත්තෙන්ද ලකුණු ටිකක් ලබාගත හැකිය. සීක්කුගේ අත්දැකීම් අතින්ද අමිලට වඩා ඉදිරියෙන් සිටින ක්‍රීඩකයෙකි.
 
“අපේ තණතීරු කොහොමටත් වියළියි. ඒ වාසිය අපි අරගෙන තරගය දිනන්නයි ඕනෑ” යයිද චන්දිමාල් අද සවස පැවසූ නමුත් අද පස්වරුවේදී පල්ලෙකැලේ තණතීරුවට වතුර දමා එය හොඳින් තලා දමා තිබේ.

දඟ පන්දු යවන්නන්ගෙන් කණ්ඩායම පුරවා දැමීමේ තවත් අවදානමක්ද තිබේ. එනම් ඕස්ටේ්‍රලියානු එක්දින සංචිතයේ සිටින ජෝර්ජ් බේලි, ට්‍රැවිස් හෙඞ් සහ මැතිව් වේඞ් වැනි පිතිකරුවන් දිගින් දිගටම ස්වීප් පහර යොදා ගැනීමයි. ස්වීප් පහර පමණක් නොව රිවර්ස් ස්වීප් පහරක් ඔව්හු යොදා ගනිති. එහෙත් වේග පන්දු යවන්නකු හමුවේ එය කළ නොහැකිය.

මෙම කරුණු සියල්ල සම්පිණ්ඩනය කළ කල්හි කණ්ඩායම තෝරා ගැනීම පහසු අභියෝගයක් නොවේ.


හෙට තරගයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් පිටියට පිවිසෙතැයි අනුමාන කළ හැකි ක්‍රීඩකයෝ 11 දෙනා


අවිශ්ක ප්‍රනාන්දු, ධනංජය ද සිල්වා, කුසල් මෙන්ඩිස්, දිනේෂ් චන්දිමාල්, උපුල් තරංග, කුසල් ජනිත් පෙරේරා හෝ නිරෝෂන් දික්වැල්ල, දසුන් ශානක, සචිත් පතිරණ, ඩිල්රුවන් පෙරේරා, අමිල අපෝන්සු හෝ සීකුගේ ප්‍රසන්න සහ ළහිරු කුමාර

 

 

අවසන් එක්දින තරගයට උපුල් තරංග කැඳවයි

ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව මහනුවර පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන අවසන් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගය සඳහා නම් කරන ලද ශ්‍රී ලංකා සංචිතයට උපුල් තරංග, නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ දසුන් ශානක කැඳවීමට තේරීම කමිටුව පියවර ගෙන තිබේ.

ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග 187 කට ක්‍රීඩා කර ඇති උපුල් තරංග එහිදී ශතක 13 ක් සහ අර්ධ අශක 29 ක් සමගින් රැස්කරගෙන ඇති ලකුණු සංඛ්‍යාව 5511 කි. ඔහු අවසන් වරට එක්දින තරගයකදී ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කර ඇත්තේ මේ වසරේ ජූලි මස එංගලන්තයට එරෙහිව කාඩිෆ්හිදී පැවැති තරගයේදීය.

තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක දසුන් ශානක මේ වන විට එක්දින ජාත්‍යන්තර තරග 6 කට සහභාගි වී ලකුණු 106 ක් රැස්කරමින් කඩුලු 6 ක් දවාගෙන තිබේ. ඔහුද අවසන් වරට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කර ඇත්තේ එංගලන්තයට එරෙහිව කාඩිෆ්හිදී පැවැත් තරගයේදීය.

තවමත් 23 වැනි වියේ පසුවන නිරෝෂන් දික්වැල්ල තවමත් සහභාගි වී ඇත්තේ එක් එක්දින ජාත්‍යන්තර තරගයකට පමණි. කෙසේ වුවත් පසුගිය එංගලන්ත සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකා ‘ඒ’ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් කැපීපෙනෙන දස්කම් දැක්වීමට ඔහු සමත් විය.

ඕස්ට්‍රේලියාවට එරෙහිව පැවැති මුල් තරගය 4 ටම ක්‍රීඩා කළ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩක තිසර පෙරේරාට සහ පළමු තරගයට ක්‍රීඩා කළ චයිනමන් පන්දුයවන  ක්‍රීඩක ලක්ෂාන් සඳකැන්ට අවසන් එක්දින තරගය සඳහා නම් කරන ලද සංචිතයේ ස්ථාන අහිමි වී තිබේ.

සිවුවැනි එක්දින තරගය අතරතුරදී පාදයේ අබාධයකට ලක්වූ නායක ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් අවසන් තරගය සඳහා සහභාගි නොවන බැවින් එම තරගයේදී නායකත්වයේ වගකීම උප නායක දිනේෂ් චන්දිමාල්ට පැවරී ඇත.  


ශ්‍රී ලංකා සංචිතය -

දිනේෂ් චන්දිමාල් (නායක), කුසල් ජනිත් පෙරේරා, කුසල් මෙන්ඩිස්, ධනංජය ද සිල්වා, ඇන්ජලෝ පෙරේරා, අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු, ධනුෂ්ක ගුණතිලක, සුරංග ලක්මාල්, ඩිල්රුවන් පෙරේරා, සීක්කුගේ ප්‍රසන්න, අමිල අපොන්සු, ළහිරු කුමාර, සචිත් පතිරණ, උපුල් තරංග, නිරෝෂන් දික්වැල්ල සහ දසුන් ශානක