බංග්ලාදේශයට ලකුණු 45 ක ජයක්

තරගයේ වීරයා සම්මානය සකීබ් අල් හසන් හිමිකරගත් අතර තරගාවලියේ වීරයා සම්මානය ලසිත් මාලිංගට හිමිවිය.

 

බංග්ලාදේශයට ලකුණු 45 ක ජයක්. තරගාවලිය 1-1 ක් ලෙස සමවෙයි

 

ඕවර 18 කදී 131 (නුවන් කුලසේකර 2,  මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් 3-0-24-1)

 

                 

 

හමුදුල්ලා අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් විකුස් සංජය ලකුණු 6 කට දැවී යයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා නුවන් කුලසේකර සූදානම්. 18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 17 කදී 124/9 (නුවන් කුලසේකර 1,  මිස්ටෆිසූර් රෙහෙමාන් 3-0-21-4)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා විකුම් සංජය පැමිණෙයි.

 

මිස්ටෆිසූර් රෙහෙමාන්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් ලසිත් මාලිංග ලකුණු නොළඹාම දැවී යයි

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි.

 

මෙහෙදි හසන් අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් චාමර කපුගෙදර ලකුණු 50 කට දැවී යයි. (හතරේ පහර 5 ක් සහ හයේ පහරක් එල්ල කරයි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා චාමර කපුගෙදර සූදානම්. 17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිස්ටෆිසූර් රෙහෙමාන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 16 කදී 119/7 (නුවන් කුලසේකර 0,  චාමර කපුගෙදර 46, මෂ්රෆී මෝටසා 4-0-30-1)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා නුවන් කුලසේකර පැමි‍ණෙයි.

 

මෂ්රෆී මෝටසාගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් සීකුගේ ප්‍රසන්න ලකුණු 11 කට දැවී යයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සීකුගේ ප්‍රසන්න සූදානම්. 16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මෂ්රෆී මෝටසා පැමිණෙයි.

 

ඕවර 15 කදී 111/6 (සීකුගේ ප්‍රසන්න 8,  චාමර කපුගෙදර 41, සකීබ් අල් හසන් 4-0-24-3)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සීකුගේ ප්‍රසන්න සූදානම්. 15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සකීබ් අල් හසන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 14 කදී 106/6 (සීකුගේ ප්‍රසන්න 5,  චාමර කපුගෙදර 40, මෂ්රෆී මෝටසා 3-0-22-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සීකුගේ ප්‍රසන්න සූදානම්. 14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මෂ්රෆී මෝටසා පැමිණෙයි.

 

ඕවර 13 කදී 99/6 (සීකුගේ ප්‍රසන්න 1,  චාමර කපුගෙදර 37, සකීබ් අල් හසන් 3-0-20-3)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා සීකුගෛ් ප්‍රසන්න පැමිණෙයි.

 

තිසර පෙරේරා ස්ටම්ප්ස් කිරීමකට හසුව ලකුණු 27 කට දැවී යයි (හතරේ පහර 3 ක් ලබාගනී)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා තිසර පෙරේරා සූදානම්. 13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සකීබ් අල් හසන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 12 කදී 94/5 (තිසර පෙරේරා 25,  චාමර කපුගෙදර 35, මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් 2-0-17-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා තිසර පෙරේරා සූදානම්. 12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 11 කදී 81/5 (තිසර පෙරේරා 19,  චාමර කපුගෙදර 28, මිස්ටෆිසූර් රෙහෙමාන් 2-0-16-2)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා තිසර පෙරේරා සූදානම්. 11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මිස්ටෆිසූර් රෙහෙමාන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 10 කදී 72/5 (තිසර පෙරේරා 17,  චාමර කපුගෙදර 21, මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් 1-0-1-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා චාමර කපුගෙදර සූදානම්. 10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 9 කදී 68/5 (තිසර පෙරේරා 15,  චාමර කපුගෙදර 19, මහමුදුල්ලා 2-0-15-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා චාමර කපුගෙදර සූදානම්. නවවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මහමුදුල්ලා පැමිණෙයි.

 

ඕවර 8 කදී 59/5 (තිසර පෙරේරා 14,  චාමර කපුගෙදර 11, මෙහෙදි හසන් 2-0-15-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා චාමර කපුගෙදර සූදානම්. අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මෙහෙදි හසන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 7 කදී 54/5 (තිසර පෙරේරා 11,  චාමර කපුගෙදර 9, මෂ්රෆී මෝටසා 2-0-15-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා චාමර කපුගෙදර සූදානම්. හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා මෂ්රෆී මෝටසා පැමිණෙයි.

 

ඕවර 6 කදී 47/5 (තිසර පෙරේරා 6,  චාමර කපුගෙදර 7, මිස්ටෆිසූර් රෙහෙමාන් 1-0-7-2)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා තිසර පෙරේරා පැමිණෙයි.

 

සෞම්‍ය සර්කාර් අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් ලකුණු ලබාගැනීමට ප්‍රථම මිලින්ද සිරිවර්ධන පළමු පන්දුවෙන් දැවී යයි.

 

පන්දුවට පහරදිම සදහා මිලින්ද සිරිවර්ධන පැමිණෙයි.

 

මොසෙඩෙක් හුසේන් අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් ලකුණු ලබාගැනීමට ප්‍රථම අසේල ගුණරත්න පළමු පන්දුවෙන් දැවී යයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්. හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් වේගපන්දු යවන මිස්ටෆිසූර් රෙහෙමාන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 5 කදී 23/2 (අසේල ගුණරත්න 0,  චාමර කපුගෙදර 7, මහමුදුල්ලා 1-0-6-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදිම සදහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි.

 

මෙහෙදි හසන් අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් උපුල් තරංග ලකුණු 23 කට දැවී යයි (හතරේ පහර තුනක් ලබාගනී)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්. පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පිට දඟ පන්දු යවන මහමුදුල්ලා පැමිණෙයි.

 

ඕවර 4 කදී 34/2 (උපුල් තරංග 17,  චාමර කපුගෙදර 7, මෙහෙදි හසන් 1-0-10-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්. සියුවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පිට දඟ පන්දු යවන මෙහෙදි හසන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 3 කදී 23/2 (උපුල් තරංග 12,  චාමර කපුගෙදර 2, සකීබ් අල් හසන් 2-0-15-2)

 

                

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා චාමර කපුගෙදර පැමිණෙයි

 

මහමුදුල්ල අතට උඩපන්දුවක් දෙමින් ඩිල්ශාන් මුණවීර ලකුණු 4 කට දැවී යයි

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඩිල්ශාන් මුණවීර සූදානම්. තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සකීබ් අල් හසන් පැමිණෙයි.

 

ඕවර 2 කදී 15/1 (උපුල් තරංග 11,  ඩිල්ෂාන් මුණවීර 0, මෂ්රෆී මෝටසා 1-0-8-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්. දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දු යවන මෂ්රෆී මෝටසා පැමිණෙයි.

 

ඕවර 1 කදී 7/1 (උපුල් තරංග 3,  ඩිල්ෂාන් මුණවීර 0, සකීබ් අල් හසන් 1-0-7-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා උපුල් තරංග පැමිණෙයි

 

සකීබ් අල් හසන්ගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් කුසල් පෙරේරා ලකුණු 4 කට දැවී යයි

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා කුසල් පෙරේරා සූදානම්. පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් දඟ පන්දු යවන සකීබ් අල් හසන් පැමිණෙයි.

 

කුසල් පෙරේරා සහ ඩිල්ෂාන් මුණවීර පන්දුවට පහරදිමට පැමිණෙය්.

——————————————————————————————————————————————

ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 177 ක ඉලක්කයක්

 

ඕවර 20 කදී 176/9 (මහමුදුල්ලා 2, නුවන් කුලසේනර 4-0-30-1)

 

              

 

දුවද්දී දැවී යාමකට හසුව මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් ලකුණු 6 කට දැවී යයි.

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් සූදානම්. 20 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 19 කදී 1570/8 (මහමුදුල්ලා 3, මොහොමඩ් ශෆියුඩීන් 1, ලසිත් මාලිංග 4-0-34-3)

 

              

 

ලසිත් මාලිංග විස්සයි20 පළමු කඩුලු ත්‍රිත්වය ලබාගත් අතර කඩුලු ත්‍රිත්වයක් ලබාගත් ලෝකයේ පස්වැනි පන්දු යවන්නා විය (බ්‍රෙට් ලී, ජේකොබ් ඕරම්, ටිම් සවුති, තිසර පෙරේරා මීට පෙර කඩුලු ත්‍රිත්වයක් ලබාගත් පන්දු යවන්නෝ වූහ)

 

ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවකට කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුව  මෙහෙදී හසන් ලකුණු නොලබාම දැවී යයි

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා මෙහෙදි හසන් පැමිණෙයි.

 

ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් මෂ්රෆී මොටාසා ලකුණු නොලබාම දැවී යයි

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා මෂ්රෆී මොටාසා පැමිණෙයි.

 

ලසිත් මාලිංගගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් මුෂිෆිකුර් රහීම් ලකුණු 15 කට දැවී යයි (හතරේ පහරක් සහ හයේ පහරක් එල්ල කරයි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මහමුදුල්ලා සූදානම්. 19 වැනි ඕවරය යැවීම සදහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 18 කදී 166/5 (මුෂිෆිකුර් රහීම් 13, මහමුදුල්ලා 2, තිසර පෙරේරා 3-0-24-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා මුෂිෆිකුර් රහීම් පැමිණෙයි.

 

තිසර පෙරේරාගේ පන්දුවක් හමුවේ මොසැඩික් හුසේන් ලකුණු 17කට දැවී යයි. (හතරේ පහරක් සහ හයේ පහරක්)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොසැඩික් හුසේන් සූදානම්. 18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා තිසර පෙරේරා පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 17 කදී 152/4 (මහමුදුල්ලා 1, මොසැඩික් හුසේන් 17, ලසිත් මාලිංග 3-0-30-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොසැඩික් හුසේන් සූදානම්. 17 වැනි ඕවරය යැවීම සදහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 16 කදී 139/4 (මොසැඩික් හුසේන් 5, නුවන් කුලසේකර 3-0-24-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා මහමුදුල්ලා පැමිණෙයි.

 

නුවන් කුලසේකරගේ පන්දුවක් හමුවේ සකීබ් අල් හසන් ලකුණු 38 කට දැවී යයි. (හතරේ පහර හතරයි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා මොසැඩික් හුසේන් සූදානම්. 16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 15 කදී 136/3 (සකීබ් අල් හසන් 37, මොසැඩික් හුසේන් 3, තිසර පෙරේරා 2-0-10-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සකීබ් අල් හසන් සූදානම්. 15 වැනි ඕවරය යැවීම සදහා තිසර පෙරේරා පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 14 කදී 132/3 (සකීබ් අල් හසන් 35, මොසැඩික් හුසේන් 1, විකුම් සංජය 3-0-32-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා මොසැඩික් හුසේන් පැමිණෙයි.

 

විකුස් සංජයගේ පන්දුවක් කඩුල්ලේ වැදීමෙන් සබීර් රහ්මන් ලකුණු 19 කට දැවී යයි. (හයේ පහරක් එල්ල කරයි)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සබීර් රහමන් සූදානම්. 14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා විකුම් සංජය පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 13 කදී 124/2 (සකීබ් අල් හසන් 28, සබීර් රහමන් 19, තිසර පෙරේරා 1-0-6-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සකීබ් අල් හසන් සූදානම්. 13 වැනි ඕවරය යැවීම සදහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන තිසර පෙරේරා පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 12 කදී 118/2 (සකීබ් අල් හසන් 25, සබීර් රහමන් 16, නුවන් කුලසේකර 2-0-21-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සකීබ් අල් හසන් සූදානම්. 12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 11 කදී 107/2 (සකීබ් අල් හසන් 15, සබීර් රහමන් 15, විකුම් සංජය 2-0-24-0)

 

                

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සකීබ් අල් හසන් සූදානම්. 11 වැනි ඕවරය යැවීම සදහා විකුම් සංජය පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 10 කදී 101/2 (සකීබ් අල් හසන් 13, සබීර් රහමන් 12, සීකුගේ ප්‍රසන්න 2-0-17-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සබීර් රහ්මන් සූදානම්. 10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සීකුගේ ප්‍රසන්න පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 9 කදී 89/2 (සකීබ් අල් හසන් 3, සබීර් රහමන් 10, අසේල ගුණරත්න 2-0-15-1)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සකීබ් අල් හසන් සූදානම්. නවවැනි ඕවරය යැවීම අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 8 කදී 79/2 (සකීබ් අල් හසන් 1, සබීර් රහමන් 3, සීකුගේ ප්‍රසන්න 1-0-5-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා සකීබ් අල් හසන් පැමිණෙයි.

 

අවාසනාවන්ත ලෙස දුවද්දී දැවීයාමකට හසුව ඉම්රුල් කයිස්  ලකුණු 36 කට දැවී යයි. (හතරේ පහර හතරක් සහ හයේ පහර එකක්)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සබීර් රහ්මන් සූදානම්. අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පිට දගපන්දු යවන සීකුගේ ප්‍රසන්න පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 7 කදී 56/1 (ඉම්රුල් කයිස් 33, සබීර් රහමන් 02, අසේල ගුණරත්න 1-0-6-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සදහා සබීර් අහමඩ් පැමිණෙයි.

 

පන්දු යැවූ අසේල ගුණරත්න අතටම උඩපන්දුවක් ලබාදෙමින් සෞම්‍ය සර්කාර්  ලකුණු 34 කට දැවී යයි. (හතරේ පහර 4 ක් සහ හයේ පහර දෙකක්)

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඉම්රුල් කයිස් සූදානම්. හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේගපන්දු යවන අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 6 කදී 68/0 (ඉම්රුල් කයිස් 29, සෞම්‍ය සර්කාර් 34, ලසිත් මාලිංග 2-0-17-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෞම්‍ය සර්කාර් සූදානම්. හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 5 කදී 56/0 (ඉම්රුල් කයිස් 28, සෞම්‍ය සර්කාර් 24, ඩිල්ශාන් මුණවීර 2-0-22-0)

 

                 

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඉම්රුල් කයිස් සූදානම්. පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩිල්ශාන් මුණවීර පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 4 කදී 42/0 (ඉම්රුල් කයිස් 22, සෞම්‍ය සර්කාර් 17, විකුම් සංජය 1-0-18-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා සෞම්‍ය සර්කාර් සූදානම්. සිව්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක විකුම් සංජය පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 3 කදී 24/0 (ඉම්රුල් කයිස් 15, සෞම්‍ය සර්කාර් 06, ඩිල්ශාන් මුණවීර 1-0-8-0)

 

                  

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඉම්රුල් කයිස් සූදානම්. තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පිටදඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක ඩිල්ශාන් මුණවීර පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 2 කදී 15/0 (ඉම්රුල් කයිස් 10, සෞම්‍ය සර්කාර් 05, නුවන් කුලසේකර 1-0-10-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඉම්රුල් කයිස් සූදානම්. දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. 

 

ඕවර 1 කදී 5/0 (ඉම්රුල් කයිස් 01, සෞම්‍ය සර්කාර් 04, ලසිත් මාලිංග 1-0-5-0)

 

              

 

පන්දුවට පහරදීම සඳහා ඉම්රුල් කයිස් සූදානම්. පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග පැමිණෙයි. 

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

 

බංග්ලාදේශ කණ්ඩා‍යමේ නායක මෂ්රෆී මෝටසාගේ අවසන් ජාත්‍යන්තර විස්සයි20 තරගය.

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම

උපුල් තරංග (නායක), කුසල් ජනිත්, ඩිල්ෂාන් මුණවීර, චාමර කපුගෙදර, අසේල ගුණරත්න, මිලින්ද සිරිවර්ධන, තිසර පෙරේරා, සීකුගේ ප්‍රසන්න, සංජය බණ්ඩාර, ලසිත් මාලිංග, නුවන් කුලසේකර

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

බංග්ලාදේශ කණ්ඩායම

මෂ්රෆී මෝටසා (නායක), ඉම්රුල් කයිස්, සෞම්‍ය සර්කාර්, සබීර් රහ්මන්, මුෂිෆිකුර් රහීම්, සකීබ් අල් හසන්, මොසද්දික් හුසේන්, මහමුදුල්ලා, මොහොමඩ් ශෆියුඩීන්, මෙහෙදි හසන් සහ මිස්ටෆිසූර් රෙහෙමාන්

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

කාසියේ වාසිය දිනූ බංග්ලාදේශ කණ්ඩායමේ නායක මෂ්රෆී මොටාසා පළමුවෙන් පන්දුවට පහරදීමට තීරණය කලේය.

 

……………………………………………………………………………………………………………….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>