රංගන හේරත්

“අපේ ප්‍රධාන අරමුණ අපේම අනන්‍යතාව සහිත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිරත වීමයි. ගාල්ල තරගයේදී සිදුවූයේ එයයි….එය දිගටම පවත්වාගෙන තරග ජයග්‍රහණය කිරීමට අපි උත්සාහ කරනවා”

 

- ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩා රටාව සම්බන්ධයෙන්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>