තිලංග සුමතිපාල

“ක්‍රිකට් ආයතනය පසුගිය වසර කීපයකදී දැඩි ලෙස පාඩු ලබමින් සිටියා. නමුත් 2016 වසරේදී රුපියල් මිලියන 200 ක ලාභයක් ලබන්න සමත් වුණ……අතීතයට බැණ වදිනවාට වඩා අනාගතයේ අපේක්‍ෂිත ඉලක්ක සඳහා කටයුතු කිරීම මගේ ඉලක්කයයි. 2016 වසරේ මූල්‍ය තත්ත්වයේ අඩුපාඩු හා ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම් නුස්කි මොහොමඞ් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් මූල්‍ය කමිටුව ගැටලුකාරී තත්ත්වයකින් තොරව සාර්ථකව අවසන් කළා”

 

- ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය රුපියල් මිලියන 200 ක ලාභයක් ලැබීම සම්බන්ධයෙන්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>