රොෂාන් මහානාම

“මේකට අයි.සී.සී. හෝ ක්‍රිකට් ආයතනය හෝ සම්බන්ධතාවක් නෑ. අපි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ සංගමය සමඟ එකතු වෙලා වැඩ කරන්නේ. අපිට ගොඩක් දෙවල් ඉදිරියට කරන්න තියෙනවා”

 

 

 


- හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ගේ ත්‍යාගශීලී අරමුදල සම්බන්ධයෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>