මාවන් අතපත්තු

”ඔහු ඒ බව පිත්තෙන්ම අපට කියා දීලා තියෙනවා. ඔහුගේ සංඛ්‍යාත්මක දත්ත ඒ බව සනාථ කරනවා….තරංග කණ්ඩායමට  ඕනෑ කියලා අපට හිතුණොත් පිතිකරු ලයිස්තුවේ අංක 1 සිට 7 දක්වා  ඕනෑම තැනකින් ඔහු පිටියට පිවිසිය හැකියි”

 

 
- උපුල් තරග පිතිකරු ලයිස්තුවේ  ඕනෑම තැනකින් පිටියට එවීම සම්බන්ධයෙන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>