ශ්‍රී ලංකාවට කඩුලු 6 ක ජයක්

තරගයේ වීරයා සහ තරගාවලියේ වීරයා සම්මාන 2 ම කුසල් මෙන්ඩිස්ට…

 

 

ශ්‍රී ලංකාවට කඩුලු 6 ක ජයක්…

 

ඕවර 37.3 කදී 166/4 – (උපුල් තරංග 57, අසේල ගුණරත්න 16, සිකන්දර් රාසා 2.3-0-13-0)

 

       

 

38 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සිකන්දර් රාසා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 37 කදී 156/4 – (උපුල් තරංග 47, අසේල ගුණරත්න 16, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 8-0-31-0)

 

                 

 

37 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග  සූදානම්.

 

ඕවර 36 කදී 151/4 – (උපුල් තරංග 42, අසේල ගුණරත්න 16, සිකන්දර් රාසා 2-0-03-0)

 

                 

 

36 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සිකන්දර් රාසා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 35 කදී 150/4 – (උපුල් තරංග 41, අසේල ගුණරත්න 16, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 7-0-26-0)

 

                 

 

35 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග  සූදානම්.

 

ඕවර 34 කදී 137/4 – (උපුල් තරංග 28, අසේල ගුණරත්න 16, සිකන්දර් රාසා 1-0-02-0)

 

                 

 

34 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පිට දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක සිකන්දර් රාසා කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්.

 

ඕවර 33 කදී 135/4 – (උපුල් තරංග 27, අසේල ගුණරත්න 15, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 6-0-13-0)

 

                 

 

33 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්.

 

ඕවර 32 කදී 134/4 – (උපුල් තරංග 27, අසේල ගුණරත්න 14, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 10-2-32-1)

 

                  

 

32 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්.

 

ඕවර 31 කදී 129/4 – (උපුල් තරංග 26, අසේල ගුණරත්න 10, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 5-0-12-0)

 

                 

 

31 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග  සූදානම්.

 

ඕවර 30 කදී 127/4 – (උපුල් තරංග 25, අසේල ගුණරත්න 09, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 9-2-27-1)

 

                 

 

30 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්.

 

ඕවර 29 කදී 125/4 – (උපුල් තරංග 24, අසේල ගුණරත්න 05, බ්‍රයන් විටෝරි 9-0-52-3)

 

                 

 

29 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා බ්‍රයන් විටෝරි පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා අසේල ගුණරත්න සූදානම්.

 

ඕවර 28 කදී 118/4 – (උපුල් තරංග 24, අසේල ගුණරත්න 01, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 8-2-25-1)

 

                 

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා අසේල ගුණරත්න.

ග්‍රේම් ක්‍රීමර්ගේ පන්දුවක් හමුවේ ඩීප් ස්ක්වෙයාර් ලෙග් කළාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි ෂෝන් විලියම්ස් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් කුසල් මෙන්ඩිස් කුණු 57 කට දැවී යයි. (පන්දු 72 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 10)

 

28 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 27 කදී 115/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 55, උපුල් තරංග 24, බ්‍රයන් විටෝරි 8-0-45-3)

 

                 

 

27 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා බ්‍රයන් විටෝරි පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 26 කදී 113/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 54, උපුල් තරංග 23, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 7-2-22-0)

 

                 

 

පන්දු 65 කදී හතරේ පහර 10 ක් සමගින් කුසල් මෙන්ඩිස් සිය 7 වැනි අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කරයි.

 

26 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 25 කදී 105/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 49, උපුල් තරංග 20, ෂෝන් විලියම්ස් 6-1-22-0)

 

                  

 

25 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 24 කදී 100/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 44, උපුල් තරංග 20, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 6-2-14-0)

 

                 

 

24 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 23 කදී 98/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 43, උපුල් තරංග 19, ෂෝන් විලියම්ස් 5-1-17-0)

 

                  

 

23 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 22 කදී 96/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 42, උපුල් තරංග 18, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 5-2-12-0)

 

                 

 

22 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 21 කදී 93/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 40, උපුල් තරංග 17, ෂෝන් විලියම්ස් 4-1-15-0)

 

                  

 

21 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 20 කදී 92/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 39, උපුල් තරංග 17, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 4-2-09-0)

 

                  

 

20 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 19 කදී 92/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 39, උපුල් තරංග 17, ෂෝන් විලියම්ස් 3-1-14-0)

 

                  

 

19 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 18 කදී 88/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 35, උපුල් තරංග 17, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 3-1-09-0)

 

                  

 

18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 17 කදී 88/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 35, උපුල් තරංග 17, ෂෝන් විලියම්ස් 2-1-10-0)

 

                  

 

17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 16 කදී 88/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 35, උපුල් තරංග 17, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 2-0-09-0)

 

                  

 

16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 15 කදී 82/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 30, උපුල් තරංග 16, ෂෝන් විලියම්ස් 1-0-10-0)

 

                     

 

15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ෂෝන් විලියම්ස් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 14 කදී 72/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 29, උපුල් තරංග 08, ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 1-0-03-0)

 

                  

 

14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා පා දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 13 කදී 69/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 28, උපුල් තරංග 06, බ්‍රයන් විටෝරි 7-0-43-3)

 

                  

 

13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා බ්‍රයන් විටෝරි පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 12 කදී 65/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 24, උපුල් තරංග 06, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 4-0-10-0)

 

                    

 

12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 11 කදී 61/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 23, උපුල් තරංග 05, බ්‍රයන් විටෝරි 6-0-39-3)

 

                  

 

11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා බ්‍රයන් විටෝරි පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 10 කදී 56/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 19, උපුල් තරංග 04, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 3-0-06-0)

 

              

 

10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 9 කදී 55/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 19, උපුල් තරංග 03, බ්‍රයන් විටෝරි 5-0-34-3)

 

                  

 

නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා බ්‍රයන් විටෝරි පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා උපුල් තරංග සූදානම්.

 

ඕවර 8 කදී 46/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 11, උපුල් තරංග 02, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 2-0-05-0)

 

              

 

අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් මෙන්ඩිස් සූදානම්.

 

ඕවර 7 කදී 44/3 – (කුසල් මෙන්ඩිස් 10, උපුල් තරංග 01, බ්‍රයන් විටෝරි 4-0-25-3)

 

                  

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා උපුල් තරංග.

බ්‍රයන් විටෝරි‍ගේ පන්දුවක් හමුවේ මිඩ් ඕන් කළාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි මැල්කම් වෝලර් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් කුසල් පෙරේරා කුණු 14 කට දැවී යයි. (පන්දු 13 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 2)

 

හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා බ්‍රයන් විටෝරි පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් පෙරේරා සූදානම්.

 

ඕවර 6 කදී 42/2 – (කුසල් පෙරේරා 14, කුසල් මෙන්ඩිස් 09, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 1-0-03-0)

 

              

 

හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා කුසල් පෙරේරා සූදානම්.

 

ඕවර 5 කදී 39/2 – (කුසල් පෙරේරා 12, කුසල් මෙන්ඩිස් 08, බ්‍රයන් විටෝරි 3-0-23-2)

 

                  

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා කුසල් මෙන්ඩිස්.

බ්‍රයන් විටෝරි‍ගේ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩු‍ල්ලේ වැදීමින් නිරෝෂන් දික්වැල්ල කුණු 16 කට දැවී යයි. (පන්දු 16 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 2)

 

පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා බ්‍රයන් විටෝරි පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්.

 

ඕවර 4 කදී 29/1 – (කුසල් පෙරේරා 12, නිරොෂන් දික්වැල්ල 16, ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 2-0-14-0)

 

                

 

සිවුවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්.

 

ඕවර 3 කදී 20/1 – (කුසල් පෙරේරා 08, නිරොෂන් දික්වැල්ල 11, බ්‍රයන් විටෝරි 2-0-15-1)

 

                  

 

තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා බ්‍රයන් විටෝරි පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්.

 

ඕවර 2 කදී 13/1 – (කුසල් පෙරේරා 06, නිරොෂන් දික්වැල්ල 05, ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 1-0-05-0)

 

                

 

දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳවේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා නිරෝෂන් දික්වැල්ල සූදානම්.

 

ඕවර 1 කදී 8/1 – (කුසල් පෙරේරා 06, නිරොෂන් දික්වැල්ල 01, බ්‍රයන් විටෝරි 1-0-08-1)

 

                    

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා නිරෝෂන් දික්වැල්ල.

බ්‍රයන් විටෝරි‍ගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හමුවෙමින් ධනංජය ද සිල්වා කුණු නොළබා දැවී යයි. (පන්දු 1 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 0)

 

පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් මඳවේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක බ්‍රයන් විටෝරි කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ධනංජය ද සිල්වා සූදානම්.

 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු යුගළය ධනංජය ද සිල්වා සහ කුසල් පෙරේරා පිටියට පිවිසෙති.

 

ශ්‍රී ලංකාවට ලකුණු 161 ක ඉලක්කයක්…

 

ඕවර 36.3 කදී 160/10 – (ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 10, අසේල ගුණරත්න 4.3-0-10-3)

 

        

 

අසේල ගුණරත්නගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හමුවෙමින් බ්‍රයන් විටෝරි ලකුණු නොළබා දැවී යයි. (පන්දු 2 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 0)

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා බ්‍රයන් විටෝරි. 

අසේල ගුණරත්නගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුලු රකින ක්‍රීඩක නිරෝෂන් දික්වැල්ල අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ කුණු 5 කට  දැවී යයි. (පන්දු 8 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 1)

 

37 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ සූදානම්.

 

ඕවර 36 කදී 160/8 – (ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 10, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 05, සුරංග ලක්මාල් 6-0-23-1)

 

                

 

36 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ සූදානම්.

 

ඕවර 35 කදී 155/8 – (ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 10, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ 00, අසේල ගුණරත්න 4-0-10-1)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ.

අසේල ගුණරත්නගේ පන්දුවක් හමුවේ කවර් කළා‍පයේ පන්දුරකිමින් සිටි ධනංජය ද සිල්වා අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ෂෝන් විලියම්ස් ලකුණු 35 කට දැවී යයි. (පන්දු 54 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 1)

 

35 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 34 කදී 153/7 – (ෂෝන් විලියම්ස් 34, ‍ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 09, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 10-0-50-3)

 

                

 

34 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා‍ ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 33 කදී 146/7 – (ෂෝන් විලියම්ස් 28, ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 08, අසේල ගුණරත්න 3-0-08-0)

 

                

 

33 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 32 කදී 145/7 – (ෂෝන් විලියම්ස් 27, ‍ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 08, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 9-0-43-3)

 

                

 

32 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා‍ ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 31 කදී 140/7 – (ෂෝන් විලියම්ස් 26, ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 04, අසේල ගුණරත්න 2-0-07-0)

 

                

 

31 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා අසේල ගුණරත්න පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 30 කදී 137/7 – (ෂෝන් විලියම්ස් 24, ‍ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ 03, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 8-0-38-3)

 

                 

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා ඩොනල්ඩ් ටිරිපා‍නෝ.

ජෙෆ්රි වැන්ඩසේගේ පන්දුවක් හමුවේ එක්ට්‍රා කවර් කළා‍පයේ පන්දුරකිමින් සිටි කුසල් මෙන්ඩිස් අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ග්‍රේම් ක්‍රීමර් ලකුණු 9 කට දැවී යයි. (පන්දු 22 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 0)

 

30 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් සූදානම්.

 

ඕවර 29 කදී 133/6 – (ෂෝන් විලියම්ස් 23, ‍ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 09, අසේල ගුණරත්න 1-0-04-0)

 

                

 

29 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳ වේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක අසේල ගුණරත්න කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 28 කදී 129/6 – (ෂෝන් විලියම්ස් 20, ‍ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 08, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 7-0-34-2)

 

                 

 

28 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් සූදානම්.

 

ඕවර 27 කදී 124/6 – (ෂෝන් විලියම්ස් 18, ‍ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 06, නුවන් කුසලසේකර 7-0-30-1)

 

                

 

27 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 26 කදී 120/6 – (ෂෝන් විලියම්ස් 15, ‍ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 05, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 6-0-29-2)

 

                

 

26 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් සූදානම්.

 

ඕවර 25 කදී 117/6 – (ෂෝන් විලියම්ස් 13, ‍ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 04, නුවන් කුසලසේකර 6-0-26-1)

 

                

 

25 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ග්‍රේම් ක්‍රීමර් සූදානම්.

 

ඕවර 24 කදී 115/6 – (ෂෝන් විලියම්ස් 12, ‍ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 03, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 5-0-26-2)

 

                

 

24 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 23 කදී 113/6 – (ෂෝන් විලියම්ස් 11, ‍ග්‍රේම් ක්‍රීමර් 02, සචිත් පතිරණ 7-0-26-2)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා ග්‍රේම් ක්‍රීමර්.

සචිත් පතිරණගේ පන්දුවක් හමුවේ ඔහු අතටම උඩ පන්දුවක් දෙමින් මැල්කම් වෝලර් ලකුණු 14 කට දැවී යයි. (පන්දු 13 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 2)

 

23 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මැල්කම් වෝලර් සූදානම්.

 

ඕවර 22 කදී 108/5 – (ෂෝන් විලියම්ස් 08, මැල්කම් වෝලර් 14, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 4-0-24-2)

 

                

 

22 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා මැල්කම් වෝලර් සූදානම්.

 

ඕවර 21 කදී 103/5 – (ෂෝන් විලියම්ස් 08, මැල්කම් වෝලර් 09, සචිත් පතිරණ 6-0-21-1)

 

                

 

21 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂොන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 20 කදී 100/5 – (ෂෝන් විලියම්ස් 07, මැල්කම් වෝලර් 07, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 3-0-19-2)

 

                   

 

20 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂෝන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 19 කදී 91/5 – (ෂෝන් විලියම්ස් 05, මැල්කම් වෝලර් 01, සචිත් පතිරණ 5-0-18-1)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා මැල්කම් වෝලර්.

සචිත් පතිරණගේ පන්දුවක් හමුවේ කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසුවෙමින් සිකන්දර් රාසා කුණු 5 කට දැවී යයි. (පන්දු 11 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 1)

 

19 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ෂොන් විලියම්ස් සූදානම්.

 

ඕවර 18 කදී 88/4 – (සිකන්දර් රාසා 05, ෂෝන් විලියම්ස් 03, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 2-0-10-2)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා ෂොන් විලියම්ස්.

ජෙෆ්රි වැන්ඩසේගේ පන්දුවක් හමුවේ ස්ලිප්හි පන්දු රකිමින් සිටි ධනංජය ද සිල්වා අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් ටරිසායී මුසකන්ඩා කුණු 36 කට දැවී යයි. (පන්දු 37 යි, හයේ පහර 1, හතරේ පහර 3)

 

18 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටරිසායී මුසකන්ඩා සූදානම්.

 

ඕවර 17 කදී 79/3 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 30, සිකන්දර් රාසා 05, සචිත් පතිරණ 2-0-11-0)

 

                

 

17 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා සිකන්දර් රාසා සූදානම්.

 

ඕවර 16 කදී 75/3 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 30, සිකන්දර් රාසා 01, ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ 1-0-1-1)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා සිකන්දර් රාසා.

ජෙෆ්රි වැන්ඩසේගේ පන්දුවක් හමුවේ ඔහු අතටම උඩ පන්දුවක් දෙමින් ක්‍රේග් අරිව්න් ලකුණු 25 කට දැවී යයි. (පන්දු 33 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 3)

 

16 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් පා දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක ජෙෆ්රි වැන්ඩසේ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ක්‍රේග් අර්වින් සූදානම්.

 

ඕවර 15 කදී 72/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 30, ක්‍රේග් අර්වින් 25, සචිත් පතිරණ 2-0-11-0)

 

                

 

15 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටරිසායී මුසකන්ඩා සූදානම්.

 

ඕවර 14 කදී 66/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 25, ක්‍රේග් අර්වින් 24, දසුන් ශානක 2-0-18-0)

 

                

 

14 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දසුන් ශානක පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ක්‍රේග් අර්වින් සූදානම්.

 

ඕවර 13 කදී 54/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 24, ක්‍රේග් අර්වින් 13, සචිත් පතිරණ 2-0-05-0)

 

                

 

13 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සචිත් පතිරණ පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ක්‍රේග් අර්වින් සූදානම්.

 

ඕවර 12 කදී 51/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 23, ක්‍රේග් අර්වින් 11, දසුන් ශානක 1-0-06-0)

 

                

 

12 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳවේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක දසුන් ශානක කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටරිසායී මුසකන්ඩා සූදානම්.

 

ඕවර 11 කදී 45/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 17, ක්‍රේග් අර්වින් 11, සචිත් පතිරණ 1-0-02-0)

 

                

 

11 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා වමතින් දඟ පන්දුයවන ක්‍රීඩක සචිත් පතිරණ කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ක්‍රේග් අර්වින් සූදානම්.

 

ඕවර 10 කදී 43/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 16, ක්‍රේග් අර්වින් 10, සුරංග ලක්මාල් 5-0-18-1)

 

                

 

10 වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ක්‍රේග් අර්වින් සූදානම්.

 

ඕවර 9 කදී 38/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 13, ක්‍රේග් අර්වින් 08, නුවන් කුලසේකර 5-0-24-1)

 

                   

 

නමවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටරිසායී මුසකන්ඩා  සූදානම්.

 

ඕවර 8 කදී 31/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 08, ක්‍රේග් අර්වින් 07, සුරංග ලක්මාල් 4-0-13-1)

 

                

 

අටවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටරිසායී මුසකන්ඩා සූදානම්.

 

ඕවර 7 කදී 30/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 07, ක්‍රේග් අර්වින් 07, නුවන් කුලසේකර 4-0-17-1)

 

                   

 

හත්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටරිසායී මුසකන්ඩා  සූදානම්.

 

 

ඕවර 6 කදී 22/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 06, ක්‍රේග් අර්වින් 01, සුරංග ලක්මාල් 3-0-12-1)

 

                

 

වර්ෂාව හේතුවෙන් තරගය මඳකට නතර කර නැවත ආරම්භ කරයි.

 

හයවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා ටරිසායී මුසකන්ඩා සූදානම්.

 

ඕවර 5 කදී 19/2 – (ටරිසායී මුසකන්ඩා 05, ක්‍රේග් අර්වින් 00, නුවන් කුලසේකර 3-0-09-1)

 

                   

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා ක්‍රේග් අර්වින්. 

 

නුවන් කුලසේකරගේ පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදීමෙන් හැමිල්ටන් මසකඩ්සා ලකුණු 10 කට දැවී යයි. (පන්දු 17 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 2)

 

පස්වැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා හැමිල්ටන් මසකඩ්සා සූදානම්.

 

ඕවර 4 කදී 13/1 – (හැමිල්ටන් මසකඩ්සා 06, ටරිසායී මුසකන්ඩා 04, සුරංග ලක්මාල් 2-0-10-1)

 

                

 

පිටියට පිවිසි නව පිතකරුවා ටරිසායී මුසකන්ඩා.

 

සුරංග ලක්මාල්ගේ පන්දුවක් හමුවේ මිඩ්විකට් කළාපයේ පන්දු රකිමින් සිටි සචිත් පතිරණ අතට උඩ පන්දුවක් දෙමින් පීටර් මුවර් එක ලකුණකට දැවී යයි. (පන්දු 7 යි, හයේ පහර 0, හතරේ පහර 0)

 

සිවුවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා සුරංග ලක්මාල් පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා පීටර් මුවර් සූදානම්.

 

ඕවර 3 කදී 8/0 – (හැමිල්ටන් මසකඩ්සා 05, පීටර් මුවර් 01, නුවන් කුලසේකර 2-0-03-0)

 

                

 

තෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා නුවන් කුලසේකර පැමිණෙයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා පීටර් මුවර් සූදානම්.

 

ඕවර 2 කදී 7/0 – (හැමිල්ටන් මසකඩ්සා 05, පීටර් මුවර් 00, සුරංග ලක්මාල් 1-0-05-0)

 

                   

 

දෙවැනි ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳවේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක සුරංග ලක්මාල් කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා හැමිල්ටන් මසකඩ්සා සූදානම්.

 

ඕවර 1 කදී 2/0 – (හැමිල්ටන් මසකඩ්සා 01, පීටර් මුවර් 00, නුවන් කුලසේකර 1-0-02-0)

 

                   

 

පළමු ඕවරය යැවීම සඳහා දකුණතින් මඳවේග පන්දුයවන ක්‍රීඩක නුවන් කුලසේකර කැඳවයි. පන්දුව පිළිගැනීම සඳහා හැමිල්ටන් මසකඩ්සා සූදානම්.

 

බටහිර ඉන්දීය කොදව් කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරු යුගළය හැමිල්ටන් මසකඩ්සා සහ පීටර් මුවර් පිටියට පිවිසෙති.

 

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම

උපුල් තරංග (නායක), ධනංජය ද සිල්වා, නිරෝෂන් දික්වැල්ල, දසුන් ශානක, අසේල ගුණරත්න, ජෙෆ්රී වැන්ඩර්සේ, නුවන් කුළසේකර, සුරංග ලක්මාල්, කුසල් මෙන්ඩිස්, සචිත් පතිරණ සහ කුසල් පෙරේරා


සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම

ග්‍රේම් ක්‍රීමර් (නායක), ක්‍රේග් අර්වින්, ෂෝන් විලියම්ස්, පීටර් මුවර්, ඩොනල්ඩ් ටිරිපානෝ, සීකන්දර් රාසා, මැල්කම් වෝලර්, බ්‍රයන් විටෝරී, ටරිසායී මුසකන්ඩා, ටෙන්ඩායි චිසෝරෝ සහ හැමිල්ටන් මසකඩ්සා

 

ශ්‍රී ලංකාව සහ සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායම අතර අද (27 වැනිදා) බුලවායෝහිදී පැවැත්වෙන බ්ලූ මවුන්ටන් කුසලාන තුන්කොන් ක්‍රිකට් තරගාවලියේ අවසන් මහ තරගයේ කාසියේ වාසිය දිනූ සිම්බාබ්වේ නායක ග්‍රේම් ක්‍රීමර් පළමුවෙන් පන්දුවට පහරදීමට තීරණය කළේ්ය.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>